Det Danske PEFC system

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift gør det muligt for danske skovejere at dokumentere overfor omverdenen at de driver deres skov bæredygtigt. Ligesom det giver træindustrien, træhandlen og detailhandlen mulighed for at vise at de støtter en bæredygtig skovdrift ved at vælge at blive sporbarhedscertificeret, der giver adgang til at bruge PEFC logoet på PEFC certificerede træprodukter.

Certificering af skovdriften kan udføres enten som individuel certificering eller gruppecertificering

Gruppecertificering af skovejendomme

Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret hvert år. Administration, politik og planlægning som er relevant for hele gruppen kan organiseres af paraplyorganisationen. På den måde kan der opnås endnu større besparelser.

Skov- og landskabsingeniørfirma Thyge Andersen er PEFC certificeret som paraplyorganisation, og kan som sådan foretage gruppecertificering af danske skove.

Krav til certificeringen

For både individuelle og gruppecertificeringer skal skovdriften leve op til en række krav som er specificeret i skovstandarden.

De overordnede krav til skovdriften handler om bevaring og vedligeholdelse af:

Skovarealet og træressourcerne – fx ved at anvende træarter der er tilpasset det danske klima

Skovenes sundhed – fx ved at fremme brugen af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst

Skovenes produktion – fx ved at vælge træarter med stabil produktion og variere valget af træarter

Skovenes dyre- og planteliv – fx ved at beskytte sjældne plante- og dyrearter og efterlade dødt træ til insekter og fugle

Skovenes beskyttelse af jord og vand – fx ved at begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider

Skovenes kulturelle og sociale værdier – fx ved at tage hensyn til fortidsminder og sikre stabile forhold for medarbejdere

Læs mere om PEFC certificering på www.pefc.dk